انواع استراتژی‏‏‌ها برای دستیابی به شفافیت در محیط کار:

شفافیت محیط کار زمانی است که یک سازمان و کارکنان آن به طور آشکار و آزادانه اطلاعاتی را در مورد فرآیندها، تصمیمات، اهداف، انتظارات و موارد دیگر به اشتراک می‌‌‌گذارند. در محیط کار امروزی، یک عنصر قانونی نیز برای شفافیت وجود دارد که سازمان‌ها و منابع انسانی باید آن را مورد توجه قرار دهند. به […]