پروفیلهای اکسترودری یخچال و فریزر صنعتی

تولید انواع پروفیل مورد استفاده در فریزر صندوقی، یخچال ویترینی فروشگاهی و …