پروفیلهای اکسترودری تخصصی پلی کربنات

انواع پروفیل پلی کربنات مورد استفاده در صنایع روشنایی طبق نقشه قطعه مشتری