پروفیلهای اکسترودری تخصصی لوازم خانگی

طراحی و ساخت قالب انواع پروفیل های اکسترودری و بر پایه انواع پلیمرها طبق نیاز مشتری و تولید قطعات مرتبط