هدف سازمان چابک

هدف سازمان چابک

غنی سازی و ارج نهادن به مشتریان و کارکنان و حفظ بقا و سهم بازار
نکات مهم و کلیدی در چابکی سازمان

مهمترین عامل چابکی تغییر است و بر طراحی و توسعه محصولات متمرکز می باشد.
رقبای چابک نه تنها باید بازارها ، خطوط تولید ، شایستگی ها و مشتریان فعلی خود را خوب بشناسند بلکه باید مشتریان و بازارهای بالقوه آینده را نیز پیش بینی و شناسایی کنند.
شاخصهای برجسته سازمان چابک را فرهنگ یاددهنده ، سرعت نوآوری ، ارتباطات اثربخش و مشارکت کارکنان می دانند.
داشتن دید کل گرا نسبت به فناوریهای پیشرفته تولیدی سازمان همراه با توانمندیهای داخلی
داشتن راههای جدید هدایت سازمان جهت واکنش سریع و موثر نسبت به تغییرات بازارها
شالوده سازمان چابک عبارتنداز : همسو کردن فناوری اطلاعات ،کارکنان ، فرآیندهای کاری و امکانات در یک سازمان همگن و انعطاف پذیر و داشتن زنجیره تامین قوی
در واقع، چابکی یک توانایی اساسی است که سبب می شود سازمان بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری را احساس ،دریافت ، ملاحظه ، تجزیه و تحلیل و پیش بینی کند و بنابراین تعریف ، تولیدکننده چابک ، دارای سازمانی است که دیدگاه وسیعی در مورد نظم جدید دنیای کسب و کار داشته و با توانایی ها و توانمندیهای محدود خود به مقابله با آشفتگی ها می پردازد و برای رفع نیاز های متغیر مشتریان می کوشد.

عوامل بالا رفتن چابکی سازمان

مدیریت و ساختار سازمانی
شایستگی و پاسخگویی
طراحی و تولید محصول طبق زمان بندی و سرعت جهت نیاز بازار (که به تنهایی نمی تواند باعث افزایش چابکی شود)
انعطاف پذیری و سرعت
عوامل چابکی سازمان

تجربه و مهارت پرسنل
دانش و سواد پرسنل
تمرکز و آزادی فکر پرسنل
توانایی فیزیکی و انرژی پرسنل
روحیه و انگیره پرسنل (شایسته سالاری ، ارزیابی عملکرد ، نظام پاداش و….)
آگاهی پرسنل از فرایندها
آزادی عمل و تفویض اختیار به پرسنل
فرهنگ سازمانی
ساختار سازمانی
اثربخشی فرآیندها
سهولت فرآیندها
زیرساخت و تکنولوژی