پروفیلهای اکسترودری درزگیر دو جزئی

درسطح مقاطع مختلفانواع پروفیل های دو جزئی اکسترودری (سخت و نرم) بر اساس نیاز مشتری شامل درزگیرها ، هوابندها، دمپر، زه خاک انداز و…