انواع پروفیلهای اکسترودری نبشی

انواع نبشی در ابعاد مختلف جهت بسته بندی و کاربردهای خاص