ارزش های سازمانی

مشتری مداری

هدف اصلی ما ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق شناسایی نیازها وانتظارات ایشان وسبقت گرفتن ازآنها از طریق ارائه خدمات فنی ، مهندسی و مشاوره ای مناسب به ایشان وهمچنین جلب رضایت مشتریان با ارتقاء کیفیت محصولات ، تحویل به موقع و هزینه مناسب می باشد.

توجه به سرمایه انسانی

منابع انسانی توانمند و کارآمد سرمایه اصلی سازمان می باشند، لذا هدف اصلی ما جذب ، نگهداشت وحفظ و ارتقاء دانش ، آگاهی سلامت جسمی و روانی ایشان می باشد .

تعهد ، مسئولیت پذیری و وفاداری سازمانی

انجام صحیح و به موقع امور محوله , مسئولیت های کاری و هم چنین احساس تعلق و وفاداری به سازمان .

نظم و انضباط کاری

رعایت قوانین و مقررات کاری تعیین شده درسازمان .

راستگویی و درستکاری

داشتن صداقت و رعایت درستکاری در ارتباط با یکدیگر، مشتریان و ارباب رجوع .

ادب و احترام متقابل

رعایت ادب واحترام درارتباط با یکدیگر، مشتریان و ارباب رجوع .

پیشگیری بجای درمان

رعایت اصل پیشگیری درانجام کلیه فعالیت ها به منظورکاهش هزینه ها وافزایش چابکی سازمان با تکیه بر قدرت خلاقیت و نوآوری پرسنل .

کار تیمی

برنامه ریزی و انجام فعالیت های سازمان در قالب یک تیم منسجم کاری ، استفاده از تخصص های مکمل و نقطه نظرهمه اعضاء ، تلاش جمعی جهت دستیابی به اهداف توافق شده و پاسخگویی اعضاء در قبال مسئولیت های محوله .